สำนักปลัด

นางกาญจน์ณนัน จันมานิตย์

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 064-3622597

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวอรทัย จารุโกน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศักดิ์ดา จารุโกน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวนงนุช พิมสุตะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอมรพรรณ ทองใบ

นิติกรปฏิบัติการ

นายสนธญา คูประสิทธิ์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

พันจ่าเอก เชษฐา ศรีสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสิทธิพงษ์ แก้วเรือง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายดนัย วรสุทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ

นางสาวศุภกัญญา เหมาะสม

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายสมหมาย เรืองแสน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ประจำรถบรรทุกน้ำ)

- ว่าง -

พนักงานขับรถยนต์

นายสมคิช ทองจันทร์

พนักงานดับเพลิง

นายชัชวาล นุ่มนวล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวเนตรนภา จันลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนิรันดร์ คำแก้ว

พนักงานดับเพลิง

นายอานนท์ บุญธรรม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุทธวิตต์ สวนจีน

คนงานทั่วไป

นายรัศมี กำพุธ

คนงานทั่วไป

นายบุญทัน นามมูลตรี

คนงานทั่วไป

นายปริวรรธ สังฆวัตร

คนงานทั่วไป

นางสาวสุคนธ์รัตน์ ไตรแก้ว

คนงานทั่วไป

นางสาวบุญล้อม พิมพ์ขัน

คนงานทั่วไป

นางนุชจรี แว่นแคว้น

คนงานทั่วไป

นางสาวสุภาภรณ์ ทวีสุข

แม่บ้าน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายศุภชัย แสนโคตร

พนักงานกู้ชีพ 1669

นายสมชาย รูปคม

พนักงานกู้ชีพ 1669

นายพลากร ชมากฤษ์

พนักงานกู้ชีพ 1669

นายชาลี เรียนเจริญ

พนักงานกู้ชีพ 1669

นายสมศักดิ์ โคตรขาว

ยามรักษาสถานที่ราชการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ