กองการศึกษา

นางนุชลักษณ์ รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 089-2801281

พนักงานส่วนตำบล

นายณรงค์ชัย อยู่เย็น

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ข้าราชการครู

นางสาวสุจิตรา โคตรขาว

ครู คศ.2

นางสาวศิรินาถ บุญส่ง

ครู คศ.2

นางเทียนเนตร เยาวบุตร

ครู คศ.2

นางรัชฏาพร ฝีปากดี

ครู คศ.2

นางละออ บุบผา

ครู คศ.2

นางศิริลักษณ์ สายกนก

ครู คศ.2

นางปรางฤทัย พรมกสิกร

ครู คศ.1

นางอัจฉราภรณ์ คำมงคล

ครู คศ.1

นางดาริกา รวยทรัพย์

ครู คศ.1

นางสาววชิรารัตน์ ปัตไตร

ครู คศ.1

นางจะลุนณี ทองจันทร์

ครู คศ.1

พนักงานจ้างภารกิจ

นางชลทรรศน์ ศรีสุข

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวธิดา สิงห์กุม

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาววิภาพร ลือชา

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวบุญตา โจระสา

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางจิรัชยา สีระดา

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางบุญสอน หมื่นหล้า

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวลัดดา อินลี

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางชนิดา ชุมภาพันธ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวต้องตา รุมา

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวฉัตรแก้ว วงค์ต๊ะน้อย

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาววาสนา โพธิ์ตาด

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาววิลาวัลย์ เมืองกลาง

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวไอรดา รูปคม

คนงานทั่วไป

นางสาวดวงใจ ทองเนตร

คนงานทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ