ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ โดยการ ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ และการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง

Open Data อบต.โนนสวาง

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง มีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น https://nonswang.go.th/strategic-plan/4th-year-plan
งบประมาณรายจ่ายประจำปี https://nonswang.go.th/strategic-plan/code-of-law
แผนการดำเนินงาน https://nonswang.go.th/action-yearthy-plan
รายงานการประชุมสภา https://nonswang.go.th/council-meeting-report
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง https://nonswang.go.th/purechase
แผนการอัตรากำลัง 3 ปี https://nonswang.go.th/strategic-plan/power-three-year-plan
คู่มือประชาชน https://nonswang.go.th/info-service/people-guide
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน https://nonswang.go.th/monthly-results-report
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี https://nonswang.go.th/budget-year-plan
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี https://nonswang.go.th/anti-corruption-plan
รายงานผลการการตรวจสอบภายในประจำปี https://nonswang.go.th/strategic-plan/yearthy-audit-results-report
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง เชิญชวนร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โดย งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ได้จัดทำโครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน (5ส.) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้สถานที่ทำงานเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ อันจะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สามารถสืบค้นเอกสารได้โดยสะดวก ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความประทับใจ และผ่อนคลายเมื่อมาใช้บริการ
โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566) ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายบัวผัน วันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เข้าร่วม " โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานและพนักงานจ้าง ประจำปี 2566"
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน ปัจจุบันมีป่าชุมชนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนมากกว่า 12,000 แห่ง รวมเนื้อที่กว่า 6.8 ล้านไร่ มีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน กว่า 5 ล้าน ครัวเรือน โดยชุมชน ได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน สอดคล้องกับ วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น จึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาป่าชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ การลาดตระเวน หรือการทำแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอด เป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป
นายบัวผัน วันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง มอบหมายให้ นายศักดิ์สุริยา บุญภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภา อบต. ได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ( Big Cleaning Day ) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ช่วงบ่าย ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
นายบัวผัน วันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ( ฺBig Cleaning Day ) ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ วัดศรีสว่าง บ้านโนนสวาง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลโนนสวาง จำนวนทั้งสิ้น 134 ถุง
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายบัวผัน วันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ร่วมจัดกิจกรรม“MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ปักธงประกาศความสำเร็จฯ พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมการจัดซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะหมู่บ้านแข็งขยัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสวาง

กิจกรรมวันดินโลก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัวผัน วันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง นายศักดิ์สุริยา บุญภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมวันดินโลก (Word Soil Day) โดยการห่มฟางให้กับต้นไม้ (ต้นยางนา มะค่าโมง ประดู่ พะยุง) ณ ป่าสาธารณะ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ขอประชาสัมพันธ์ กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของท่านมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์แล้ว ให้ท่านรีบแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อน 1 มกราคม ของทุกปี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 33 มาตรา 3 ***ขอแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ โทร. 045429235 ต่อ 2 (ในเวลาราชการ)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยชนะ ตามโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 - เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณสมุนไพรท้องถิ่น สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ - เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพรไทย รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษณ์พืชสมุนไพร
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง โดยนายบัวผัน วันนา ได้ดำเนินการจัดโครงการชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ พื้นที่ป่าสาธารณะวัดภูน้อย บ้านคำแม่มุ่ย หมู่ที่ 6 ซึ่งมีนางสาววรรณภา ละอองศรี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง เจ้าหน้าที่ คณะครูนักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน
View the embedded image gallery online at:
https://nonswang.go.th/news/activity-news#sigProGalleriab8869b8685
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง เป็นหน่วยงานภาคราชการที่ต้องดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำมัน เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้สำหรับนำไปปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมาย โดยเน้นการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมัน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาป่าชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ การลาดตระเวน หรือการทำแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอด เป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1t_VtPv2qZc6S4bi23UxcUgmIct-Fwk6n?pli=1

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ